Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Začiatok vývoja financií v ponímaní medzinárodného menového systému siaha do obdobia metalizmu, v ktorom sa hodnota peňazí odvodzovala od hodnoty drahých kovov. Naprieč všetkými ostatnými vývojovými štádiami sa dostávame až do súčasného obdobia svetových financií, ktorých prívlastok svetové možno chápať doslovne. Bližšie vysvetlenie toho, čo sa na úrovni svetových financií v dnešnej dobe deje, poskytuje americký ekonóm a diplomat Charles Hill: „Vo svetovej ekonomike dochádza pod tlakom globalizácie k zásadnému posunu. Stále rýchlejšie opúšťame svet, kde boli národné ekonomiky vzájomne relatívne izolované bariérami v zahraničnom obchode a obmedzeným presunom investícií, kvôli vzdialenosti, časovým pásmami, jazyku, alebo národným odlišnostiam vo vládnej regulácii, rozdielnej kultúre, alebo odlišným podnikateľským systémom. Dostávame sa do sveta, kde sú bariéry zahraničného obchodu a investícií na ústupe. Národné ekonomiky sa stretávajú v nezávislom, integrovanom globálnom hospodárskom systéme.“
Cieľom tejto časti seminárnej práce bude popísať jednotlivé štádia svetových financií počínajúc obdobím bimetalizmu. Zameriame sa taktiež na súčasnú situáciu vo svetových financiách, pričom zvláštnu pozornosť venujeme vývoju na území EÚ. Stručne uvedieme tiež chronológiu svetových hospodárskych kríz, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vývoja svetových financií.
Hodnotenie (1x):