Registrácia | Prihlásiť

Štátnicové otázky: Štátnicové otázky Mgr. blok 2 - manažment

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. Rodinné podniky v rámci malého a stredného podnikania. Ich úloha, význam z makroekonomického hľadiska pre štát. Dôvody vzniku rodinných podnikov, ich osobitá úloha medzi malými a strednými podnikmi.
Veľkosť podnikov v rámci klasifikácie podľa počtu zamestnancov (ZC) - mikropodniky - 1 - 9 ZC (ročný obrat nepresahuje 2 milióny Eur), malé podniky - 10 - 49 ZC (ročný obrat nepresahuje 10 miliónov Eur), stredný podnik - 50 - 249 ZC (ročný obrat nepresahuje 50 miliónov Eur), veľký podnik - 250 a viac ZC.
Rodinné podniky (RP) v rámci malého a stredného podnikania (MSP) - RP je definovaný ako podnik, v ktorom vlastníctvo patrí členom rodiny. RP je tiež riadený členom rodiny alebo potomkom zakladateľa. Vlastníctvo aj riadenie sú teda v rukách členov zakladateľskej rodiny. RP fungujú prevažne ako mikro, malé a stredné podniky. Výsledky vo svete ukazujú, že viac ako 2/3 RP sú malé a stredné podniky. Pre výskum bol RP definovaný ako - vlastníctvo patrí členom rodiny, je riadený rodinou, alebo potomkom zakladateľa, majiteľ má v úmysle svoj podnik odovzdať rodinnému príslušníkovi, okrem majiteľa pracuje v RP ako riadny zamestnanec iný člen rodiny. V Európe tvoria MSP 90 %, zamestnávajú 60 % obyvateľstva, 50 - 70 % sa podieľajú na tvorbe HDP.
Úloha a význam z makroekonomického hľadiska pre štát - úloha - vystupujú do popredia výraznejšie v čase potreby a snahe čeliť konkurencii. Pritom nemožno povedať, že RP patri vždy len ku skupine MSP. Význam RP - predstavujú jednu z najrozšírenejších foriem podnikania na svete, väčšina súkromných firiem je rodinného charakteru, v Európe je viac ako 70 % všetkých firiem rodinného charakteru a produkujú 40 - 50 % pracovných miest, podľa niektorých štúdií môže ich podiel na pracovnom trhu niektorých štátov Európy dosiahnuť aj 70 %, vo Fínsku je podiel RP až 93 %, v Nemecku a grécku 80% a v Poľsku len 40%, RP tvoria dôležitý pilier národných ekonomík, majú významný podiel na tvorbe HDP, vo viacerých štátoch prekračujúci až 50% HDP, podiel SR - 20% HDP - Víno Matyšák, Nábytok Galan,
Dôvody vzniku RP - v podniku sa zamestnávajú rodinní príslušníci, podnikateľ podniká spolu s manželkou príp. iným členom rodiny, podnikateľ založí podnik spolu s rodinou.
Hodnotenie (0x):