Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Nezamestnanosť - semestrálna práca

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Nezamestnanosť je v súčasnom období veľkej hospodárskej krízy aktuálnym ekonomickým, ale aj sociálnym problémom. Z hľadiska sociálneho dopadu nezamestnanosti na osoby v produktívnom veku spadajúce do kategórie nedobrovoľne nezamestnaných, vznikajú u nezamestnaných nielen sociálne problémy ale aj psychiatrické, ako napríklad poruchy chovania, nárast samovražedných pokusov, depresia a atď.(Žatkovičová, 2012), ktoré môžu viesť k rastu kriminality, čo vedie k vzniku nepredvídaných ohrození (incidentov) a tým dochádza k zníženiu bezpečnosti obyvateľstva.

Posledná štatistika miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku z júna roku 2013 preukázala 14,25 % mieru nezamestnanosti s počtom 384 696 nezamestnaných na úradoch práce (http://www.upsvar.sk). Z hľadiska v celku vysokej miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku je dôležité rozobrať a preskúmať celkový dopad tejto nezamestnanosti na psychiku nezamestnaných pre zaručenie bezpečnosti a ochrany základných ľudských práv a slobôd, ako aj ochrany majetku a objektov, ktorými sa v značnej miere zaoberá bezpečnostný manažment.

Strata zamestnania či neschopnosť nájsť si zamestnanie je pre človeka zložité v rôznych fázach jeho života, či už ide o ľudí v preddôchodkovom veku, alebo ľudí v produktívnom veku. Pre nezamestnaného je veľmi dôležité, aby sa u neho zachovali pracovné návyky a vytvárala sa potreba pracovať. Čo u osoby ktorá už bola v pracovnom pomere a stratila prácu len na určitý čas nie je výrazným problémom, zatiaľ čo u mladých ľudí (absolventov) bez predošlých pracovných návykov sa potreba pracovať nevyvíja.

Podľa Matoušeka (2005) je zamestnanie dôležitou podmienkou pre existenciu mladého človeka (absolventa) a prináša mu nielen materiálny prospech, ale súčasne mu dáva aj pocit sebarealizácie a spoločenskej užitočnosti. Matoušek (2005) taktiež vo svojej práci tvrdí že „Absolventi škôl sú znevýhodnení tým, že nemajú pracovné skúsenosti a prax v odbore, ktorý študovali. Niektorí vložili mnoho energie do štúdia, po ňom však nie je dopyt na trhu práce. U týchto nezamestnaných hrozia nielen ekonomické problémy, ale aj psychologické, zvyšuje sa riziko asociálneho správania a vytvárania nezdravej závislosti od rodičov“.
Hodnotenie (0x):