Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Hodnotenie kvality životného prostredia - vypracované otázky na skúšku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. Životné prostredie - miesto, v ktorom sa realizuje pôsobenie všetkých vonkajších aj vnútorných činiteľov v takej miere, ktorá umožňuje živému organizmu toho istého druhu v tomto prostredí žiť, vyvíjať a rozmnožovať sa.

2. Enviromentalistika - interdisciplinárna náuka o životnom prostredí
Ekológia - veda, ktorá skúma vzťahy medzi organizmami a prostredím.

3. Ochrana životného prostredia - zahŕňa činnosti, ktorým sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia, alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek, druhov organizmov alebo kompletných ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako celku. Tvorba životného prostredia - cieľavedomá ľudská činnosť organizovaná na vedeckých základoch zameraná na optimalizáciu prírodných a umelých zložiek krajiny - urbanizmus, pozemkové úpravy, krajinárske - sadovnícke úpravy

4. Znečisťovanie životného prostredia -znamená vnášanie takých fyzikálnych, chemických a biologických činiteľov do životného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti, ktoré sú svojou podstatou alebo množstvom cudzorodé pre dané prostredie.
Degradácia životného prostredia - zhoršovanie kvality životné prostredia kontamináciou, nepriaznivými procesmi, redukcia biotickej zložky životného prostredia.
Devastácia - proces zhoršovania ŽP - doch. k enviromentálnej kríze až k envir.katastrofe
Revitalizácia - oživenie prostredia, obnova podmienok na druhovú rôznorodosť.
Renaturácia - stimulácia pôvodnej prirodzenosti a dosahovanie jej komplexnosti.

5. História ochrany ŽP
50 - te roky - riedenie znečistenia ( výstavba vysokých komínov)
60 - te roky čistenie , skládkovanie
70 - te roky - recyklácia ( ekonomicky nnáročná )
80 - te roky - prevencia
Hodnotenie (0x):