Registrácia | Prihlásiť

Testy: Otázky na písomnú skúšku z predmetu Manažment kvality

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Otázky na písomnú skúšku z predmetu Manažment kvality

1) Aké je rozdelenie firiem podľa veľkosti (podľa počtu zamestnancov)?
Na vyjadrenie veľkosti firiem podľa EÚ sa často používa kritérium počtu zamestnancov:
• veľmi malý podnik (mikropodnik) do 10 zamestnancov,
• malý podnik do 50 zamestnancov,
• stredný podnik do 250 zamestnancov,
• veľký podnik nad 250 zamestnancov.

2) Definujte pojmy kvalita a audit
Kvalita - miera, s akou súbor vlastných charakteristík spĺňa požiadavky. Schopnosť množiny vlastných charakteristík výrobku, systému alebo procesu spĺňať požiadavky zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán.
Audit - systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov auditu a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritériá auditu.

3) Základné pojmy súvisiace s kvalitou (ISO 9000:01 Zásady a slovníky)
• Znak kvality - inhertný (typický) znak výrobku, procesu alebo systému týkajúci sa požiadaviek (funkčné vlastnosti).
• Trieda kvality - kategória alebo poradie dané rôznymi požiadavkami na kvalitu výrobku, procesu alebo systému, ktoré majú rovnaké funkčné použitie.
• Spôsobilosť - schopnosť organizácie, systému alebo procesu realizovať produkt, ktorá plní požiadavky na výrobok.
• Politika kvality - celkové zámery a zameranie organizácie vo vzťahu ku kvalite oficiálne vyjadrené vrcholovým vedením.
• Vrcholové vedenie - osoba alebo skupina osôb, ktorá usmerňuje a riadi na najvyššej úrovni organizáciu.
• Sledovateľnosť - schopnosť sledovať vývoj, použitie alebo umiestnenie toho, čo je predmetom úvah.
• Nezhoda - nesplnenie požiadaviek.
• Vada - nesplnenie požiadaviek vo vzťahu k špecifikovanému použitiu.
• Náprava - opatrenie pre odstránenie zistenej nezhody.
• Opatrenia k náprave - opatrenia pre odstránenie príčiny zistenej vady alebo nežiaducej situácie.
• Preventívne opatrenia - opatrenia pre odstránenie príčiny potenciálnej nezhody alebo iné potenciálne situácie.
Hodnotenie (0x):