Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Vodná a veterná erózia na Slovensku a protierózne opatrenia

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. Erózia pôd
V spojitosti s eróziou pôd rozlišujeme erodovanosť, ako dokonanú eróziu a erodovateľnosť, ako potenciálnu eróziu. Erodibilita (erodovateľnosť) je náchylnosť, resp. odolnosť pôdy voči erózii - vodnej, veternej a inej. Táto vlastnosť pôdy veľmi úzko súvisí s niektorými jej vlastnosťami a v skutočnosti znamená eróznu hrozbu, ohrozenie pôdy eróziou, alebo jej potenciálnu (možnú) eróziu, vyjadrenú obyčajne v možných stratách pôdy z plošnej jednotky za určitý čas (čo je súčasne intenzita potenciálnej erózie pôdy). (Poľnohospodárstvo Indikátor dopadu Fyzikálna degradácia pôd)
1.1 Potenciálna erózia
Pod potenciálnou eróziou pôdy sa rozumie taká erózia (maximálna možná strata pôdy), ku ktorej by došlo na povrchu pôdy vplyvom pôsobenia prírodných činiteľov za predpokladu, že by tento povrch nebol porastený žiadnou protierózne odolnou vegetačnou pokrývkou a neboli by na ňom vybudované ani nijaké antropogénne protierózne zábrany, resp. opatrenia. (Poľnohospodárstvo Indikátor dopadu Fyzikálna degradácia pôd)
1.2 Reálna erózia
Na rozdiel od potenciálnej erózie, reálna (skutočná) erózia, vyjadrená intenzitou pôdnych strát, alebo len postihnutím plochy pôdneho povrchu eróziou, hustotou eróznych rýh a podobne, znamená erodovanosť pôdy. (Poľnohospodárstvo Indikátor dopadu Fyzikálna degradácia pôd)
Hodnotenie (0x):