Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Bezpečnostný plán ochrany objektu

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Už od dávnych vekov sa ľudstvo snaží vytvárať podmienky bezpečné pre seba a svoje okolie. Stav bezpečia pociťuje ako základnú ľudskú potrebu. Táto skutočnosť je vyjadrená v tzv. Maslovovej pyramíde ľudských hodnôt, kde je bezpečnosť zaradená hneď za fyziologickými potrebami, teda ako druhá v poradí. Naplnenie tejto potreby si vyžaduje opatrenia, ktorými dosiahneme na základe určitého stupňa poznania stav, kedy sa budeme cítiť bezpečne.
Naplnenie takéhoto stavu je možné charakterizovať ako súhrn odpovedí na primárne otázky - čo chrániť a pred čím chrániť a otázky sekundárne - kto, ako, kedy, s čím, za akú cenu ap. budeme chrániť.
V súčasnej dobe každým dňom narastá počet kriminálnych udalostí a ľudia sa čoraz viac obávajú o svoj majetok. Voči kriminalite sa dá bojovať za pomoci prevencie. Jednou z prevencií ako ochrániť majetok, konkrétne objekt, je jeho zabezpečenie.
Bakalárska práca za zaoberá analýzou bezpečnostných rizík ZŠ v Motešiciach so zámerom vytvorenia bezpečnostného plánu ochrany samotného objektu.
Prvá kapitola práce je zameraná na charakteristiku objektu, jeho okolia, prístupových ciest a súčasnému zabezpečeniu. Ďalej sme sa venovali chránenému záujmu a jeho hodnote, teda tomu, čo je naším cieľom ochrániť pred nežiaducimi udalosťami. Analýzou rizík sme si stanovili tie riziká, ktoré sa prioritne budeme snažiť minimalizovať prostredníctvom zvolených bezpečnostných prvkov.
Druhá kapitola sa venuje cieľom bakalárskej práce a metódam použitým na vypracovanie analýzy rizík, na základe ktorých sme mohli rozhodnúť o jeho prijateľnosti alebo neprijateľnosti.
Tretia kapitola je zameraná na návrh variantov zabezpečenia chráneného objektu, konkrétne na zabezpečenie jeho jednotlivých vrstiev ochrany prostredníctvom využitia mechanických a elektrotechnických prostriedkov zabezpečenia.
V závere kapitoly sa venujeme finančnej stránke zabezpečenia, resp. finančným prostriedkom ktoré je potrebné vynaložiť na uskutočnenie navrhnutého bezpečnostného plánu.
Systém ochrany objektov je systém realizovaný mechanicko - technickými, personálnymi a režimovými ochrannými opatreniami, pričom každé z nich plní svoju nenahraditeľnú funkciu. Je to systém, ktorý v sebe zahŕňa jednotlivé subsystémy ochrany hmotného, resp. nehmotného majetku v správe alebo vlastníctve daného subjektu, a ktorý je vytvorený účelným usporiadaním a používaním ochranných opatrení.
Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť návrh bezpečnostného plánu ochrany objektu s čo najúčinnejším systémom zabezpečenia.
Hodnotenie (0x):