Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Porovnanie prístupov F.W. Taylora, H. Fayola a M. Webera pri formulácii zásad riadenia

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Medzi základné pojmy v teórii manažmentu patria manažér, manažment a organizácia. Manažment je jedna z najdôležitejších činností, ktorá riadia pôsobí na určitú sústavu a tým ho riadi. Je to proces slúžiaci na dosiahnutie cieľov organizácie prostredníctvom usmerňovania. Manažér je v organizácii zodpovedný za zverenú organizačnú jednotku resp. vymedzenú oblasť jeho pôsobenia. Úlohou manažéra je riadiť, teda plánovať, viesť, organizovať, rozhodovať a kontrolovať ľudí, procesy a ostatné zdroje zverené na jeho zodpovednosť v organizácii. Organizácia je chápaná ako spoločnosť ľudí vzájomne zameranú na produkciu tovaru, poskytovanie služieb, na presadzovanie názorov či realizáciu rôznych činností.
V druhej časti sú vysvetlené základné pojmy po ktorých nasleduje rozdelenie klasickej školy manažmentu.
Klasická škola manažmentu je to klasická teória manažmentu vychádzajúca z rôznych zdrojov a skúseností preto vzniklo viacero smerov tejto školy. Staehle zahrnul do klasickej teórie manažmentu smery inžiniersko-ekonomickej teórie, administratívnej teórie a byrokratickej teórie.
Cieľom práce je charakterizovať jednotlivé teórie manažmentu a taktiež samotných autorov týchto teórii. Vymedziť si pojmy a ukázať jednotlivé znaky a výhody každej teórie jednotlivo. Pri spracovaní tejto práce bola použitá odborná literatúra v knižnej podobe ako aj literatúra cez internet.
Hodnotenie (0x):