Registrácia | Prihlásiť

Záverečná práca: Sociálna rola manažéra v pracovnom kolektíve

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Cieľom bakalárskej práce je poukázať na úlohu manažéra v pracovnom kolektíve so zameraním na jeho sociálnu rolu počas konania pracovnej porady. Tento cieľ sa snažíme naplniť prostredníctvom spracovania problematiky osobnosti manažéra v rámci ktorej rozoberáme vedomosti, zručnosti a schopnosti ktorými by mal manažér disponovať. Pri vedomostiach sa upriamujeme na spôsoby akými je ich možné získať pričom sú to školské zariadenia, dištančná forma vzdelávania, samovzdelávanie alebo pracovné poradenstvo. V druhej kapitole riešime sociálnu komunikáciu, ktorú je možné považovať za jednu zo základných zručnosti každého manažéra. Bližšie sa upriamujeme na definovanie pojmu komunikácia, efektívne spôsoby vedenia komunikácie, chyby pri vedení komunikácie manažérom a druhy komunikácie. Nasledovná tretia kapitola sa venuje postaveniu manažéra v pracovnom kolektíve. Rozoberáme jednotlivé úlohy manažéra akými sú plánovanie, vedenie pracovného kolektívu, organizovanie činnosti a na koniec kontrola splnenia zverených úloh. Vo štvrtej záverečnej kapitole sa orientujeme na pracovnú poradu ako priestor pre uplatnenie profesionality manažéra. Špecifikujeme si fázy pracovnej porady pričom začíname od prípravy podmienok potrebných k realizácii porady. Od prípravy smerujeme k zadávaniu pracovných úloh na porade až ku kontrole ich splnenia. Poukazujeme tiež na typy pracovných porád a metódy ich riadenia.
Hodnotenie (0x):