Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Krízový manažment - 30 okruhov otázok pre 2.ročník Mgr.

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. Charakterizujte podnik, znaky a funkcie podniku. Úloha podniku v podnikateľskom riadení.
Podnik je forma podnikateľskej činnosti, v rámci ktorej nastáva cieľavedomé spájanie hmotných, finančných a ľudských zdrojov v jednej výrobno-organizačnej jednotke s uzatvoreným obratom hodnoty a cieľom produkovať úžitkové hodnoty pre potreby trhu a na uspokojenie vlastných potrieb

tieto znaky:
• Právna subjektivita vymedzuje právomoci podnikateľským subjektom v právnych vzťahoch. Jej nositeľom sú fyzické a právnické osoby. Podnik vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. V zložitých podnikateľských štruktúrach sú nositeľmi právnej subjektvity aj organizačné zložky podniku.
• Majetková samostatnosť vyjadruje vlastnícky vzťah subjektu k majetku firmy alebo k potrebným zdrojom na podnikanie.
• Majetková zodpovednosť determinuje právnu zodpovednosť za hospodárenie vlastného alebo cudzieho majetku. Tento znak vymedzuje nositeľa zodpovednosti za hospodárenie s majetkom organizácie alebo fyzickej osoby.
• Ekonomická samostatnosť je efektívne zhodnocovanie zdrojov na dosiahnutie požadovaného objemu zisku a možnosti samofinancovania organizačno-technického, personálneho a sociálneho rozvoja organizácie. Ekonomická samostatnosť vyžaduje uzatvorený obrat hodnoty podniku alebo jeho organizačných zložiek.
• Zápis do registra - výrobno-organizačná jednotka musí byť zaregistrovaná v obchodnom registri alebo inom zo zákona vyplývajúcom registračnom mieste Príkladom takéhoto registračného miesta je okresný úrad, príslušné ministerstvo alebo orgán miestnej samosprávy.
...
Hodnotenie (0x):