Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Ekonomická teória (mikroekonomická a makroekonomická teória)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Ekonomické myslenie sa začalo Xenofónom, Platónom a Aristotelom a pokračovalo v učení scholastikov, z ktorých najvýznamnejším predstaviteľom bol Tomáš Akvínsky.

1 MERKANTILIZMUS

Vyvíjal sa od 16.stor. do polovice 18. stor.
K rozšíreniu merkantilizmu prispel najmä rozmach obchodu založeného na peniazoch a drahých kovoch. Cieľom merkantilistickej hospodárskej politiky bola bohatá, hospodársky vyspelá krajina.
Za hlavný zdroj bohatstva sa pokladal zahraničný obchod. ktorý do krajiny zabezpečoval prílev drahých kovov.Vývoz drahých kovov z krajiny bol pritom zväčša zakázaný a štát uplatňoval prísne hospodárske opatrenia voči domácim aj cudzím obchodníkom. Zameriavali sa na podporu manufaktúrnej výroby. Považoval ju za hlavný zdroj zväčšovania bohatstva krajiny.
Predstaviteľom merkantilizmu vo VB bol Thomas Mun, a vo Francúzsku J.B. Colbert.
Predstaviteľmi politiky merkantilizmu u nás za čias Rakúsko-Uhorska boli Mária Terézia a jej syn Jozef II.

2 FYZIOKRATIZMUS

Znamená uznávanie nadvlády prírody. Vznikol ako reakcia na merkantilizmus v druhej tretine 18. stor. vo Francúzsku. Za hlavný zdroj bohatstva pokladal pôdu a poľnohospodársku výrobu.
Zdrojom všetkého bohatstva krajiny je poľnohospodárska výroba, pretože je jedinou produktívnou prácou, čiže prácou, ktorá znásobuje výrobné náklady. Iba táto práca vytvára čistý produkt. Všetky ostatné práce pokladali za neproduktívne.
Predstaviteľmi fyziokratizmu boli F.Quesnay , A.R. Turgot.
...
Hodnotenie (0x):