Registrácia | Prihlásiť

Záverečná práca: Osobnosť vedúceho zamestnanca a jeho vplyv na pracovnú klímu školy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Pokrok ľudstva kladie stále vyššie nároky na výchovno - vzdelávaciu sústavu. V súvislosti s rastúcimi nárokmi na vzdelanie vzrastá aj pozornosť venovaná predškolskej výchove detí. Je známe, že podchytenie záujmu detí o poznávanie a tvorivú činnosť už v predškolskom veku sa veľmi priaznivo prejaví po ich príchode do základnej školy. Pokrok v napredovaní týchto detí je jednoznačne vyšší.
Aj v nás sa ako dôsledok uvedomenia si významu tejto výchovy rozvinula diskusia o účelnosti povinnej predškolskej dochádzky detí do materskej školy. To ako daná materská škola plní svoje poslanie, závisí od kvality učiteľského zboru, od vedenia školy, ale nemálo aj od pracovnej klímy, ktorá v nej vládne.
Cieľom mojej záverečnej práce bolo poukázať na požadované osobnostné vlastnosti vedúceho zamestnanca materskej školy, štruktúru jeho osobnosti a a používané štýly jeho práce. Ďalej to boli požiadavky na črty vedúceho z pohľadu jeho vplyvu na utváranie pracovnej klímy.
Zistenie názorov rodičov na našu prácu, bolo úlohou uskutočneného prieskumu. Získané výsledky realizovaného dotazníkového prieskumu medzi rodičmi sú praktickým prínosom mojej práce. Prieskum potvrdil, že rodičia prejavujú živý záujem o prácu školy, a že sú presvedčení o jej pozitívnom dopade na výchovu ich detí.
Prvá kapitola mojej záverečnej práce je zameraná na vymedzenie pojmu osobnosť vedúceho zamestnanca ako manažéra, druhá na vymedzenie pojmu klíma na pracovisku a tretia na prieskumnú časť.
...
Hodnotenie (0x):