Registrácia | Prihlásiť

Štátnicové otázky: Vypracované štátnicové otázky z predmetu Slovenský jazyk a literatúra

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. Didaktika slovenského jazyka a literatúry ako vedná disciplína. Predmet didaktiky vo vzťahu k obsahu vyučovania a edukačnému procesu. Pragmatický, psychologický a sociolingvistický prístup k vyučovaniu slovenského jazyka a literatúry.

Význam didaktiky slovenského (materinského) jazyka:
Náhľady na význam didaktiky učebných predmetov sú rozličné. Podľa jedných nie je potrebné, aby sa učiteľ školil vo vyučovaní. Postačí, ak dobre ovláda vedný odbor, ktorý vyučuje, a má aspoň priemerné nadanie vyučovať. Vyučovacie postupy zvládne aj bez teórie. Podľa iných vyučovanie je dačo také ako umenie, kde sa osobitný ľudský vzťah k deťom, skrátka isté psychické vlastnosti typické u dobrého učiteľa.
Isté je, že nie každý, kto sa chce stať učiteľom, je rovnako nadaný na toto povolanie. Nadanie je potrebné, ba je nevyhnutné, ale rovnako dôležité je aj to, aby sa kandidát učiteľstva oboznámil s predchádzajúcimi skúsenosťami dobrých učiteľov a s vedeckými poznatkami z teórie vyučovania daného učebného predmetu. Tým sa získa veľa drahocenného času, ktorý by musel vynaložiť každý začínajúci učiteľ, keby musel sám až v učiteľskej praxi zisťovať to, čo dávno pred ním zistili, preskúmali a praxou overili iní.
V didaktike učebného predmetu sú zhrnuté jednak predchádzajúce skúsenosti z vyučovania predmetu, jednak vedecky overené, mnohými didaktickými pokusmi preskúšané vyučovacie a učebné postupy, ktoré môžu zabezpečiť vyššiu úroveň výchovno-vyučovacích výsledkov.

Didaktika slovenského jazyka a literatúry ako vedná disciplína: (označovala sa aj ako teória vyučovania slovenského jazyka alebo ako metodika slovenského jazyka). Je to jedna z najmladších vedných disciplín, ako samostatná vedná disciplína sa rozvíja iba v ostatných desaťročiach. Predtým bola metodika učebných predmetov začlenená priamo do všeobecnej didaktiky. S didaktikou a pedagogikou má spoločné to, čo je pedagogicko-didakticky všeobecné pre všetky učebné predmety. Líši sa od nich tým, že všeobecné špecifikuje na učebný predmet.

Predmetom skúmania všeobecnej didaktiky je: obsah vzdelávania, proces vyučovania a interakcia učiteľa a žiakov na vyučovaní.
V didaktike slovenského jazyka sa skúma jednak obsah učebného predmetu (čo má žiak vedieť, koľko informácií si má osvojiť), jednak vyučovací (učebný) proces v celom jeho komplexe (ciele, metódy, zásady, prostriedky, organizačné formy vyučovania). Didaktika slovenského jazyka, teda skúma komplex otázok: ciele a úlohy vyučovacieho predmetu, miesto a funkcie učebného predmetu v systéme učebných predmetov, obsah učiva, učebné pomôcky, metódy, formy, organizačné formy, osobnosť žiaka a učiteľa a ich vzájomná interakcia.
...

Hodnotenie (0x):