Registrácia | Prihlásiť

Študijný materiál: Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Výskum v oblasti cirkevných dejín je v našom postsocialistickom prostredí poznačený množstvom deformácií, ktoré sa prejavujú do dnešných dní. Až nová generácia historikov pristúpila k tejto téme nezaujate a s využitím moderných prístupov v historickej vede. Deformácia sa prejavila nielen v 40-ročnej cenzúre, ale aj v tom, že chýba akýsi medzistupeň medzi staršou, povedzme pozitivistickou historiograiou, a modernou históriou skúmajúcou javy a procesy. Netreba pritom ani pripomínať potrebu chýbajúcich edícií prameňov, ktoré okrem Katedry histórie Trnavskej univerzity vydávajú len maďarskí kolegovia. Preto sa aj táto kniha snaží o vyplnenie medzery v našom poznaní minulosti a usiluje sa spresniť naše chápanie kultúrneho, duchovného života a histórie našich predkov.
Predkladaná monograia sa venuje histórii Rehole sv. Augustína. Keď sme sa pred asi ôsmimi rokmi začali zaoberať touto problematikou, pravdupovediac sme ani netušili, o akú zaujímavú tému pôjde. Je preto len celkom logické, že táto práca napokon vyústila do knižného spracovania. Práve augustiniáni sú príkladom rehole, ktorá počas svojej existencie prekonala veľké premeny, ktoré sme u iných reholí nezaznamenali, i keď nevedno, či objektívne. Veď pôvodne išlo o väčšie množstvo heterogénnych pustovníckych spoločenstiev, ktoré boli spojené do jednej rehole v podstate len tlakom rímskej kúrie. Keď sa to konečne podarilo, došlo k transformácii z pustovníckej rehole na rehoľu pastoračnú. Namiesto kontemplácie v samote a odlúčení v kombinácii s tvrdou prácou sa presadila pastorácia a kázanie v rušných stredovekých mestách. Tu už však mali svoje miesta iné, „tradičné“ žobravé rehole. Podobný vnútorný rozpor alebo lepšie napätie, aj keď len v obmedzenej podobe, môžeme badať pri sv. Františkovi z Assisi. Aj on sa z času na čas uchyľoval do samoty, preč od zhonu a ruchu. Nechceme predbiehať, len sme považovali za potrebné zdôrazniť vnútorný pohyb, ktorý bol výraznou hybnou silou procesov, ktoré prebiehali vo vnútri rehole a dali na konci stredoveku vyrásť mnohým augustiniánskym osobnostiam, ako bol napríklad Martin Luther a iní.
...
Hodnotenie (0x):