Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Manažerská komunikácia od doc.Ing. Ľudmila NAGYOVÁ, PhD.

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1.1. Úvod do problematiky

K najvýznamnejším aktivitám personálnej, riadiacej a vzdelávacej práce patrí interpersonálna komunikácia. Nie však všetci účastníci komunikačného procesu, aj napriek tomu, že ju denne využívajú, dokážu komunikovať efektívne.
Komunikácia je základným spojovacím článkom medzi ľuďmi v procese riadenia. Len prostredníctvom komunikácie môžu ľudia v každej organizácii pracovať efektívnejšie ako celok.
Komunikácia nemôže existovať bez ľudí vykonávajúcich určitú činnosť. Môže byť zložitá alebo celkom jednoduchá, veľmi formálna, ale i neformálna - závisí od podstaty odosielaného odkazu a od vzťahu medzi odosielateľom a príjemcom.
Efektívna komunikácia je základným predpokladom úspešného fungovania každej organizácie.
Zmeny, s ktorými sa stretávame v súčasných organizáciách možno charakterizovať nasledovne:
» prichádzajú oveľa komplexnejšie, či sa týkajú štruktúry alebo technológie,
» ekonomické a trhové podmienky, kvalita výroby a služieb sú účinnejšie a efektívnejšie,
» legislatíva vyžaduje od manažérov zavádzanie politických a praktických zmien do života vlastných organizácií,
» zamestnanci, zvlášť mladí, očakávajú od svojich zamestnávateľov nielen vysoké zárobky, ale tiež osobné a pracovné uspokojenie,
» ľudia sú viac závislí od horizontálnych komunikačných kanálov. S rastúcou komplexnosťou sa oveľa rýchlejšie zvyšuje potreba informačnej výmeny medzi odborníkmi na horizontálnej úrovni ako vo vertikálnom smere.
Pri pohľade na súčasné zmeny v organizáciách je jasné, že manažéri musia komunikovať efektívne, na úrovni zodpovedajúcej ich postaveniu.
Odpoveď na otázku „prečo komunikovať?“ môže mať rôznu podobu:
» pre efektívnejšie vedenie
» pre držanie ľudí „v obraze“
» pre kvalitnejšie prepojenie ľudí s organizáciou a:
» zvýšenie motivácie
» zvýšenie záujmu o organizáciu
» pre lepšie medziľudské vzťahy a pochopenie medzi:
» šéfom a podriadenými
» kolegami
» ľuďmi v organizácii a mimo nej
» pre pochopenie potreby zmien:
» ako ich možno riadiť
» ako redukovať odpor ku zmenám a pod.
Hodnotenie (0x):