Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
V záujme zachovania hodnotných ekosystémov sa na Slovensku vytvorila rozsiahla sieť chránených území. Lesnatosť chránených území je viac ako 80 % (KOLEKTÍV 2005), z čoho je zrejmá dôležitosť lesných ekosystémov v týchto územiach. Maloplošné chránené územia (MCHÚ) na lesných pozemkoch predstavujú zvyšky najzachovalejších lesných spoločenstiev národného i európskeho významu. Tvoria ich lesné porasty so štruktúrou pralesových, prírodných alebo prirodzených lesov a na ne viazané rastlinné spoločenstvá. Hlavným cieľom starostlivosti o lesné ekosystémy v CHÚ je zachovanie ich biodiverzity v pôvodnom rozsahu, ochrana krajiny a osobitných prírodných hodnôt. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné vytvoriť predpoklady na aktívnu diferencovanú starostlivosť o lesné ekosystémy v CHÚ v závislosti od stupňa ich prirodzenosti a zachovalosti.
V roku 2004 sa pripravil národný zoznam území zaradených do sústavy NATURA 2000. Jedným z území navrhnutých do zoznamu území európskeho významu je aj NPR Badínsky prales spolu s jeho ochranným pásmom. Ochranné pásmo Badínskeho pralesa sa v roku 2002 rozširovalo na súčasnú výmeru 123,43 ha, čo je viac ako 5-násobok pôvodnej výmery. Poslaním rozšíreného ochranného pásma je najmä zabrániť prenikaniu negatívnych vplyvov z okolia do vlastného chráneného územia, a z hľadiska dlhodobej perspektívy sa uvažuje aj s jeho začlenením do samotného jadra pralesa. Lesy rozšíreného ochranného pásma boli v minulosti obhospodarované bežnými spôsobmi, preto vznikla požiadavka ich postupnej úpravy (rekonštrukcie porastov) smerom k posilneniu stability, teda smerom k prirodzenému drevinovému zloženiu a štruktúre (RYBÁR et al. 2001).
Otázka prirodzenosti drevinového zloženia, je však vo svojej hĺbke nesmierne komplikovaná. Aj keď v tejto práci vychádzame z určitých vo všeobecnosti platných predpokladov (ako vyplýva z problematiky), treba pripustiť, že tieto predpoklady sú z praktických dôvodov zjednodušené a každá naznačená problematika má svoje vlastné špecifiká a hĺbku.
Hodnotenie (0x):