Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Skvalitnenie výberu pracovníkov prostredníctvom výberu pracovníkov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1.1 Manažment

Pojem manažment v slovenčine znamená riadenie. V súčasnosti existujú desiatky definícií pojmu manažment.

Manažment charakterizuje Majtán takto: „Manažment je proces, ktorý slúži na dosahovanie cieľov organizácie prostredníctvom usmerňovania premeny vstupov na požadované výstupy.“ (2003, s.13).

Pojem manažment má podľa Sedláka rozličné významy. Sú to:
• manažment ako praktická činnosť,
• manažment ako teória či vedná disciplína,
• manažment ako osobitná skupina ľudí.

"Manažment ako praktická činnosť predstavuje druh práce alebo sústavu aktivít, ktoré manažéri vykonávajú, resp. musia vykonávať na dosiahnutie cieľa.“ (1993, s.7).

Manažment ako vedný odbor či vedná disciplína je súbor poznatkov o princípoch, metódach a postupoch riadenia a pod., ktoré sú vypracované na základe abstrakcie a empírie, a ktorým sa možno učiť a aj ich vyučovať.“ (1993, s.7).

Manažment ako osobitná skupina ľudí označuje skupinu ľudí, ktorých poslaním je plniť manažérske funkcie“. (1993, s.7).
Hodnotenie (0x):