Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Ťahák na Výrobné stroje a zariadenia

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Výrobné stroje a zariadenia pre liatie vytvárajú polovýrobky alebo hotové výrobky z beztvarého (tekutého alebo práškovitého) stavu základného materiálu.
Výrobné stroje pre tvárnenie slúžia k ďalšiemu spracovaniu polovýrobkov. Stroje a zariadenia pre spájanie prevádzajú spojenie viacerých častívyužitímrôznychtechnologických princípov (zváranie, spájkovanie, nitovanie, lepenie a pod.). Skupina strojov na delenie materiálu sa ďalej člení na:
−stroje pre oddeľovanie materiálu, keď napr. z polovýrobku (najmä plechu) sú oddeľované časti materiálu; majúce potrebný geometrický tvar,
−stroje pre trieskové obrábanie, využívajúce na vytváranie požadovaného tvaru výrobku oddeľovanie materiálu reznou hranou,
−stroje úberové, kde pre úber materiálu sú využité ďalšie fyzikálne a chemické princípy.
1.1 Požiadavky na výrobné stroje
Aby výrobný stroj mohol uspokojovať požiadavky jeho užívateľa, musí mať určitú technickú úroveň, pracovaťrelatívne dlhú dobu bez porúch a to všetko za prijateľnú cenu. Preto základnými požiadavkami, ktoré sú kladené na výrobné stroje vo všeobecnosti sú:
výrobnosť- množstvo produkcie odvedenej strojom za určitú časovú jednotku,
pracovná presnosť- miera zhody na stroji zhotovenej súčiastky s jej teoreticky bezchybným modelom (výkresom),
spoľahlivosť- schopnosť plniť počas stanovenej doby požadované funkcie pri zachovaní prevádzkových parametrov podľa technických podmienok,
ekonomická efektívnosť-schopnosť pri minimálnych vstupných (kapitálových) a prevádzkových (energia, údržba, opravy atď.) nákladoch maximálne uspokojovať potreby zákazníka pri plnení jeho výrobných zámerov. Splnenie týchto základných požiadaviek je podmienené splnením ďalších parciálnych požiadaviek, s ktorými sa musia vysporiadať výrobcovia výrobných strojov.
1.2 Funkčné skupiny výrobných strojov
Konštrukcia ľubovoľného výrobného stroja je podmienená jeho základným poslaním, ktorým je realizácia určitého presne definovaného technologického procesu, resp. súboru procesov na určitom spracovávanom objekte (obrobok, výlisok, výkovok a pod.)- Tým, že je technologický proces definovaný, sú v podstate determinované energetické, silové, kinematické, hmotnostné a informačné pomery, na základe ktorých konštruktér tvorí nový výrobný stroj. Tak ako sú rôzne technológie a ako sú rôzne objekty, na ktorých ich treba realizovať, tak existuje aj celý rad rôznych druhov a typov výrobných strojov. V zásade ale každý výrobný stroj vznikne ako v danom čase optimálna kombinácia (zoskupenie a vzájomné previazanie) základných systémových podskupín - tzv. funkčných skupín, z ktorých každá plní na stroji svoju špecifickú funkciu a spolu ako celok tieto funkčné skupiny a väzby medzi nimi vytvárajú jeden systém - výrobný stroj.
Hodnotenie (0x):