Registrácia | Prihlásiť

Referát: Determinanty stratégie sociálno-ekonomického rozvoja. Trh práce - nezamestnanosť a ekonomický rast

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Na úvod mojej práce by som chcel ozrejmiť, čím sa v nej budem zaoberať a aké determinanty sociálno-ekonomického rozvoja budem analyzovať. Snažil som sa vybrať z determinantov, ktoré su momentálne vo vzťahu k Slovenskej republike najaktuálnejšie a najzaujímavejšie. Samozrejme, nedá sa povedať že by niektoré boli nedôležité, všetky dohromady v konečnom dôsledku tvoria jednu mozaiku, na základe ktorej sa určuje daľší vývoj krajiny. Ja som si vybral tie, ktorých vývoj bude mať, podľa môjho názoru, veľký vplyv na vývoj našej ekonomiky v najbližších rokoch a to nezamestnanosť(resp. pracovné sily) a ekonomický rozvoj/rast.

Pracovná sila a zamestnanosť je významným faktorom pri dosahovaní prosperity krajiny. Dôležitá je nie len početnosť pracovnej sily ale aj jej rozmiestnenie a štruktúra, predovšetkým pohlavná, veková a vzdelanostná. Početnosť aj štruktúra pracovnej sily sú významne ovplyvňované demografickým vývojom. Úmrtnosť a migrácia ovplyvňujú pracovnú silu priamo, plodnosť s určitým časovým odstupom (pri nízkej úmrtnosti a nízkej emigrácii v mladom veku ide vlastne o priamy vplyv s časovým posunom 15 až 25 rokov). Samozrejme vplyv majú aj legislatívne normy, ktoré ovplyvňujú stav pracovných síl hlavne na začiatku a na konci vekového intervalu (vzdelávanie, odchod do dôchodku).

Slovenská ekonomika rastie v posledných rokoch zásluhou reforiem silným tempom, stále ju však čaká dlhá cesta, aby hrubý domáci produkt na obyvateľa dobehol úroveň západných krajín. Nezamestnanosť značne klesá, produktivita rýchlo stúpa a Slovensko je na dobrej ceste splniť Maastrichtské kritériá a vstúpiť do Európskej menovej únie v januáry 2009. Podľa OECD by sa SR vo svojom rozvoji zamerať na štyri hlavné oblasti. Dve z nich sú práve zabezpečenie udržateľného ekonomického rastu a zvýšenie zamestnanosti.
Hodnotenie (0x):