Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Diplomová práca sa zaoberá právnou úpravou štrukturálnych fondov (t.j. Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu) a Kohézneho fondu v programovom období 2007-2013. Čerpanie príspevkov z týchto fondov stojí na hranici právnych a ekonomických disciplín. Táto práca sa zaberá najmä právnou úpravou predstavujúcou základ organizácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na úrovni európskej legislatívy s tým, že kladie dôraz na pomoc z fondov poskytovanú regiónom Slovenskej republiky. Ekonomické aspekty čerpania príspevkov sú spracované len ako súčasť právnej úpravy.
V úvodnej časti diplomovej práce sú vymedzené motívy a ciele tejto práce, ako aj hlavné zdroje, z ktorých boli čerpané informácie a údaje.
Nasledujúca kapitola je venovaná regionálnej politike, jej prioritám, cieľom a miestu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci tejto politiky. Jej súčasťou je takisto aj stručná história zmien a napredovania v oblasti regionálneho vývoja a v organizácii štrukturálnych fondov.
Tretia kapitola obsahuje spoločnú právnu úpravu pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond vychádzajúcu z Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde. Následne sa venuje úprave jednotlivých fondov na základe nariadení osobitne sa vzťahujúcich na každý fond.
Štvrtá kapitola je zameraná na čerpanie pomoci v SR, ktorej základ predstavuje Národný strategický referenčný rámec so svojimi strategickými a špecifickými prioritami, ako aj Operačné programy, v rámci ktorých sa pomoc realizuje.
Piata kapitola je venovaná procesu projektovania. Proces projektovania nie je detailne špecifikovaný, uvádza sa tu základný postup na ceste k poskytnutiu nenávratného finančného prostriedku.
Záver práce je venovaný stručnému zhrnutiu podstaty problematiky štrukturálnych fondov.
Hodnotenie (0x):