Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Stavebníctvo je rizikovým podnikom, v ktorom sa smrteľne zraní 13 pracovníkov zo 100 000 v porovnaní s priemerom celého odvetvia, ktorý je 5 na 100 000 (1).
Stavebné práce často vystavujú pracovníkov mnohým zdravotným problémom ako je azbestóza, bolesti chrbta, syndróm trasúcich sa rúk a popáleniny sú aj od vápna aj od cementu.

Manažment na stavenisku
Zamestnávateľ, spolu s koordinátorom bezpečnosti musia spolupracovať a starať sa o bezpečnosť a zdravie pracovníkov. To sa dá dosiahnuť:
vyhľadávaním rizík práce, ktorým sú vystavení všetci pracovníci; vyhodnotením rizík, ktoré sa nedajú odstrániť; odstránením pri ich vzniku; použitím kolektívnych opatrení na ochranu pracovníkov; použitím individuálnych opatrení, keď sa nedajú uplatniť žiadne iné alternatívy; vytvorením núdzových postupov; informovaním pracovníkov o rizikách a o potrebných kontrolných opatreniach; zabezpečením vhodnej odbornej prípravy.
Proces vyhodnocovania rizík, ktorým nie je možné sa vyhnúť, sa nazýva posudzovanie rizika. Posudzovanie by malo identifikovať:
- potenciálne nebezpečenstvá;
- kto by mohol byť poškodený a do akej miery;
- aká je pravdepodobnosť, že dôjde k poškodeniu;
- kroky potrebné na odstránenie alebo zníženie rizika, ktorému sú vystavení zamestnanci;
- ktoré kroky by sa mali podniknúť ako prvé.
Mali by sa zaviesť kontrolné opatrenia a kontroly ich funkčnosti a spĺňania legislatívnych požiadaviek.
Kľúčové nebezpečenstvá a riziká
Existuje mnoho spôsobov ako sa dá na stavenisku zahynúť, zraniť alebo si poškodiť zdravie, vrátane:
..pádu z výšky;
..byť účastníkom nehody nejakého vozidla;
..elektrického šoku;
..zasypania pri výkopových prácach;
..úderu padajúceho materiálu;
..vdýchnutia azbestových vlákien;
..bolestí chrbtice z prenášania ťažkých predmetov;
..styku s nebezpečnými látkami;
..straty sluchu následkom hluku.
Hodnotenie (0x):