Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Podnik v medzinárodnom obchode

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Faktom je, že podnikateľská sféra a jej životaschopnosť je jedným z ukazovateľov ekonomickej vyspelosti krajiny a dôležitým faktorom pre vstup zahraničných investícií.
Priaznivé podnikateľské prostredie je základným predpokladom dlhodobej konkurencieschopnosti a rastu každej trhovej ekonomiky. Je to také prostredie, v ktorom štát podporuje a chráni hospodársku súťaž: vytvára pre ňu jasné a stabilné pravidlá, efektívne zabezpečuje ich dodržiavanie všetkými účastníkmi trhu a zároveň minimalizuje administratívne prekážky a požiadavky smerom k podnikateľom.
V súvislosti so Slovenskom ( SR ) sa často kritizuje práve táto oblasť hospodárstva.
V tejto práci sa bližšie pozrieme na podnikateľské prostredie v SR, zistíme najstabilnejšie prekážky podnikania a navrhované, resp. realizované zmeny v tejto oblasti. Zároveň by sme radi umiestnili podnikateľské aktivity v SR do medzinárodného kontextu, čo je pochopiteľné z hľadiska stále narastajúcej deľby práce medzinárodného spoločenstva a s tým spojeného rozvoja svetového trhu. My sa prednostne zameriame na prostredie Európskej únie (EÚ) z dôvodu nedostatku priestoru. Popíšeme ako sa Slovensko zúčastňuje na podnikaní a investovaní v cudzine a taktiež aké faktory sú pre zahraničné subjekty atraktívne u nás. Analýzou podmienok podnikateľskej sféry SR sa budeme usilovať zistiť čo vplýva na slovenských podnikateľov a ich ochotu investovať v zahraničí.
Hodnotenie (0x):