Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Uplatňovanie environmentálnej dane v celej hospodárskej sfére je dôležitým ekonomickým nástrojom, prostredníctvom ktorého je možné kompenzovať negatívne dopady na životné prostredie jednotlivých znečisťovateľov. Tento ekonomický nástroj sa chápe ako cena za spotrebu zdrojov životného prostredia. Ocenenie kvality životného prostredia vo vzťahu k environmentálnej záťaži ekosystémov nadobúda povahu určitej formy zdanenia. Pri uplatňovaní environmentálnych daní ide o zdanenie výrobných aktivít produkujúcich a vypúšťajúcich znečisťujúce látky do jednotlivých zložiek životného prostredia.
Environmentálne dane sa takto stávajú nástrojom internalizácie negatívnych externalít, pričom ich výška je stanovená substitúciou ekvivalentu ekologických škôd a nákladov na zníženie zaťaženia životného prostredia.
Uplatňovaním týchto platieb sa napĺňa zásada: „Znečisťovateľ platí“.
Efektívnym nástrojom zníženia environmentálneho zaťaženia výrobných výstupov pre podnikateľské subjekty je práve platenie environmentálnej dane, pretože len prostredníctvom tejto platby si ekonomické subjekty uvedomujú negatívne dopady ich produkcie na celkovú úroveň životného prostredia.
Požiadavky environmentálnej efektívnosti vstupujú do povedomia priemyselných a obchodných podnikov, čo sa prejavuje v zavádzaní systému environmentálneho manažérstva.
Hodnotenie (0x):