Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Spoločnosť od počiatku existencie rieši problém odpadov. S rastúcim ekonomickým pokrokom rastie aj problém odpadu. Nielen zainteresovaní pociťujú zvyšujúci sa tlak verejnosti vzhľadom k životnému prostrediu. Oproti obdobiu pred rokom 1989 je to zmena k lepšiemu a prináša prvé výsledky. Znalosť finančno-ekonomických nástrojov a ich konkrétna aplikácia v praxi môže danému problému len pomôcť. Jedným z riešení stúpajúceho množstva odpadu je jednoznačne naplnenie princípu prevencie a samotné obmedzenie jeho tvorby. V súčasnosti by však bolo správnejšie a ekonomicky výhodnejšie považovať tieto externality za druhotné suroviny, ktoré možno opätovne zaradiť do výrobného procesu.
Cieľom práce je napomôcť k zavedeniu právnych noriem do reálnej praxe, pretože nestačí len určiť podmienky a viac sa nestarať, ako sa situácia vyvíja. Životné prostredie popri ekonomickej a sociálnej sfére patrí k oporným stĺpom trvalo udržateľného rozvoja. Všetko čo ohrozuje životné prostredie, ohrozuje aj takýto rozvoj. Pritom treba mať na zreteli mnohostranný, resp. mnohoodborový charakter životného prostredia. Poznatky o životnom prostredí korešpondujú s poznatkami rôznych vedných disciplín tak z prírodovednej oblasti (napr. chémie, fyziky, a pod.), ako aj z oblasti spoločenských vied (napr. ekonomiky). Jedným z najväčších nebezpečenstiev pre životné prostredie sú odpady. Sú dôkazom neekologického využívania našich prírodných zdrojov.
Hodnotenie (0x):