Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Ekonomika podnikov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Publikácia poskytuje základné informácie o agrárnej ekonomike na podnikovej úrovni. Je určená pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Je potrebné poznamenať, že autorský kolektív mal na pamäti skutočnosť, aby táto publikácia svojim obsahom, ale aj metodicko-didaktickým prístupom spĺňala kritéria publikácie, ktorá by mala slúžiť ako študijná literatúra pre študentov dištančného štúdia.
Pri ekonomickom riadení akéhokoľvek podniku, od celkom malého až po podniky najväčšie, manažér nevystačí iba s empirickými prístupmi, ale musí siahnuť aj po teoretickom základe ekonomických procesov. Ich základom je mikroekonomická teória doplnená o využitie vedeckých metód, pomocou ktorých sa dajú racionalizovať ekonomické procesy v ucelený podnikovo-hospodársky systém.
Publikácia je orientovaná na vymedzenie základných oblastí podnikovej a produkčnej ekonomiky, v ktorej prevládajú problémy majetkovej a kapitálovej vybavenosti podniku a hľadanie ciest jej efektívnosti. Predmetom ekonomickej praxe je riadenie produkcie, výnosov, nákladov a zisku. Poznanie teórie produkcie a nákladov je dôležité preto, aby manažér mal schopnosť zaistiť optimálnosť týchto kategórií, odchýlky od nich a ich návratnosť prostredníctvom dosahovaných výnosov. Protikladom nákladov sú výnosy, ktorých pojem je používaný v celej rade ekonomických úvah a ich maximalizácia má v ekonomike podniku význam v porovnaní s priebehom nákladov pri zaistení optimálnej situácie podniku prostredníctvom kategórie zisku.
Dôležitou súčasťou podnikového rozhodovania sú aj otázky investičného rozhodovania, kapitálových výpočtov a hodnotenia efektívnosti investičných projektov s prihliadnutím k riziku, daniam a inflácii.
Finančné riadenie a rozhodovanie podniku predstavuje neoddeliteľnú, dominantnú stránku jeho ekonomickej činnosti. Preto sa publikácia zaoberá pohybom peňazí a podnikového kapitálu, ktorý je vyvolaný fungovaním najrôznejších foriem podnikových jednotiek. Vychádza z celkovej ekonomickej stratégie podniku a ekonomických cieľov z krátkodobého a dlhodobého hľadiska, ktoré determinujú stanovenie jeho finančnej politiky a vzťah k finančnej sústave.
Predložená publikácia vznikla na základe pedagogických, vedecko-výskumných a praxou overených a revidovaných názorov autorov na obsah podnikovej ekonomiky.
Záverom by sme sa chceli poďakovať všetkým tým, ktorí sa priamo alebo nepriamo pričinili o vydanie tejto publikácie. Autorský kolektív privíta všetky eventuálne pripomienky a námety, ktoré poslúžia k ďalšiemu zdokonaleniu publikácie.
Hodnotenie (0x):