Registrácia | Prihlásiť

Testy: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - testy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Ak má zamestnanec zdravotné ťažkosti v súvislosti s výkonom práce so zobrazovacou jednotkou,
1.zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi odborné vyšetrenie podporného, pohybového a nervového systému.
2.zamestnávateľ vyžiada od zamestnanca, aby na svoje náklady absolvoval odborné vyšetrenie zraku, podporného, pohybového a nervového systému. Vyjadrením lekára podmieni ďalší výkon práce so zobrazovacou jednotkou.
3.zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi inú prácu, pri ktorej nie je riziko poškodenia zraku, podporného, pohybového a nervového systému.
________________________________________
Ak nie je možné vylúčiť ručnú manipuláciu s bremenami , podľa Nariadenia vlády SR 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, aké opatrenia sa majú vykonať?
1.zamestnávateľ nie je povinný vykonať žiadne opatrenia ,
2.zamestnávateľ dá príkaz zodpovednému zamestnancovi na zabezpečenie dostatočného počtu pracovníkov na ručnú manipuláciu s bremenami,
3.zamestnávateľ vykoná primerané organizačné opatrenia, použije primerané prostriedky a zamestnancov vybaví takými prostriedkami, aby sa vylúčilo alebo znížilo riziko poškodenia zdravia vyplývajúce z ručnej manipulácie s bremenami
________________________________________
Hodnotenie (0x):