Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Dejiny umenia

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
A. P R A V E K (40 000 - 3000 p. n. l.)
- stopy čiar (40 000 p.n.l.)
- zoomorfné umenie (30 000 p.n.l.)
- jaskynné umenie (15 000 p.n.l.)
- neolitické kultúry (5000 p.n.l.)
- megalitické stavby (okolo 3000 p.n.l.)
B. S T A R O V E K (2700 p.n.l. - 700 n.l.)
- Egyptská kultúra (2700 -300 p.n.l.)
- Kultúra blízkeho východu - Mezopotámia, Perzia (Irán), Sýria a Palestína (od 3000 p.n.l.)
- Krétska a mykénska kultúra (2700 p.n.l.
- Grécka kultúra (1200 - 146 p.n.l.)
- Etruské umenie (800 - 100 p.n.l.)
- Rímske umenie(300 p.n.l. - 476 n.l.
- Keltská kultúra (800 p.n.l. - 0 n.l.)
- Ranokresťanské umenie (0 - 600 n.l.)
- Byzantské umenie (od. r. 395 do 1453)
C. S T R E D O V E K (700 - 1500)
- Karolinské umenie (okolo r. 800)
- Románske umenie (1000 - 1250)
- Gotické umenie (1140 - 1500)
D. N O V O V E K (od. 1400 doteraz)
- Renesančné umenie (1420 - 1590)
- Barokové umenie (1550 - 1780)
- Rokokové umenie (1720-1780)
- Klasicizmus (1770-1830)
- Romantizmus (1800-1850)
- Realizmus (1830-1860)


E. M O D E R N A A P O S T M O D E R N A (od. r. 1865 doteraz)
• Impresionizmus (80-te r. 19. stor.)
• Postimpresionizmus , neoimpresionizmus
• Symbolizmus
• Secesia (1892 - 1914)
• Expresionizmus (od r. 1905)
• Fauizmus
• Kubizmus (od r. 1907)
• Futurizmus (od r. 1909)
• Dadaizmus ( od 1915) a surrealizmus (od 1924)
• Geometrická abstrakcia : suprematizmus, konštruktivizmus, neoplasticizmus, purizmus, orfizmus, konkrétne umenie, Bauhaus, kinetické objekty, minimal- art, op-art, hard-edge (od r. 1919)
• Lyrická abstarkcia - tachizmus, gestická maľba, informel, akčná maľba (od r. 1945)
• Nová figurácia: pop-art, nový realizmus, magický realizmus, nová imaginácia (od r. 1960)
• Mediálne umenia: fotoinštalácia, videoinštalácia, počítačové umenie, superrealizmus, experimentálny film, teleprezentácia, holografia atď.(od r. 1960)
• Konceptuálne umenia: behaviour art, land-art, arte-povera, mail-art, proces-art, projekt-art, body-art.(od r. 1960)
• Akčné umenia: event, happening, performance (od r. 1960)
• Nová monumentalita : grafitti, funk-art, environmenty... (od r. 1970)

Hodnotenie (0x):