Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Študijný materiál z predmetu Podnikové financie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Sylabus

1. Charakteristika podnikových financií a finančná politika podniku. Finančná politika podniku a ciele podnikateľskej činnosti. Finančné ciele podniku. Finančné rozhodovanie podniku. Základné kategórie využívané pri finančnom rozhodovaní podniku: cash flow, časová hodnota peňazí, úroková miera, riziko a neistota. Úloha finančného manažéra v podniku.
2. Financovanie podniku. Finančné potreby a finančné zdroje podniku. Štruktúra finančných zdrojov podniku.
3. Získavanie vlastného kapitálu z externých zdrojov. Akcie a ich typy, kmeňové a prioritné akcie. Technika emisie akcií.
4. Získavanie vlastného kapitálu z interných zdrojov. Financovanie podnikových potrieb zo zisku. Spôsob vyčísľovania zisku. Rozdeľovanie zisku: dane, dividendy, tvorba rezervných fondov, penzijné fondy, samofinancovanie podniku.
5. Financovanie podnikových potrieb z odpisov. Základné odpisové metódy. Používanie odpisov. Odpisová politika štátu a podnikov. Ostatné interné zdroje financovania.
6. Získavanie dlhodobého a strednodobého kapitálu úverovou formou. Dlhodobé úvery. Podnikové obligácie, typy, krytie, výnos, splácanie. Dlhodobé pôžičky na neobchodovateľné dlžné úpisy. Dlhodobé bankové úvery. Leasing a forfaiting ako osobitná forma dlhodobého financovania. Strednodobé peňažné úvery: bankové termínové pôžičky, revolvingové strednodobé úvery, podmienený predajný kontrakt.
7. Získavanie finančných zdrojov z krátkodobých úverov. Obchodný úver. Zmenka ako nástroj obchodného úveru. Stále a nestále pasíva, preddavky, emisia komerčných papierov, krátkodobé bankové úvery. Faktoring ako osobitná forma krátkodobého financovania.
8. Získavanie finančných zdrojov dotáciami. Typy dotovaných programov. Priame dotácie, daňové úľavy, úverové a úrokové zvýhodnenie, ďalšie formy finančnej podpory štátu používané v rozvinutej trhovej ekonomike.
9. Finančná štruktúra podniku. Kritériá tvorby finančnej štruktúry podniku. Optimálna finančná štruktúra podniku.
10. Alokácia kapitálu a dlhodobé vecné investície. Charakteristika investície ako finančnej operácie. Metódy hodnotenia ekonomického prínosu vecnej investície. Vplyv inflácie a očakávané cash flow. Investičné riziko a výnosnosť investičného projektu. Kapitálový rozpočet podniku.
11. Finančné rozhodovanie o krátkodobej alokácii kapitálu. Podstata a štruktúra obežných aktív podniku. Alokácia kapitálu do obežných aktív, do zásob, do pohľadávok, do pohotových peňažných prostriedkov. Obežné aktíva a podnikový proces obratu. Likvidácia obežných aktív.
12. Finančné investície. Základné nástroje a inštitúcie finančného trhu. Burza cenných papierov. Kvantifikácia výnosu a rizika cenných papierov. Ciele dlhodobého a krátkodobého finančného investovania. Finančné investovanie podniku a burzové obchody.
13. Oceňovanie podniku ako celku. Faktory pôsobiace na oceňovanie podniku. Metódy oceňovania podniku.
14. Základné otázky a metódy finančnej analýzy podniku. Význam a úlohy finančnej analýzy pri riadení podnikových financií. Retrospektívne zameraná finančná analýza. Predikčne zameraná finančná analýza.
15. Finančné plánovanie podniku. Vymedzenie podstaty a úloh finančného plánu. Štruktúra, obsah a postup tvorby finančného plánu. Charakteristika jednotlivých častí finančného plánu. Metódy tvorby finančného plánu.
16. Finančné hospodárenie podniku v osobitných podmienkach. Zmeny objemu a štruktúry podnikového kapitálu. Zmeny právnej formy podniku Finančné otázky fúzie podnikov. Finančné otázky krízového riadenia podniku.
Hodnotenie (0x):