Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Vypracované otázky z predmetu Manažment vo forme ťaháku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. Podstata a významy manažmentu
Manažment je riadenie organizácií fungujúcich v podmienkach trhového hospodárstva, ktoré sa vyznačuje dostatočne pružnou konkurenčnou štruktúrou a nezablokovanými cenovými mechanizmami, schopnými poskytovať kritériá pre objektívnu kalkuláciu nevyhnutnú na efektívnu alokáciu disponibilných zdrojov, ako aj spontánne impulzy pre ekonomický rast. Pojem manažment má rozličné významy:- manažment ako praktická činnosť, (predstavuje druh práce alebo sústavu aktivít, ktoré manažéri vykonávajú)- manažment ako teória či vedná disciplína, (predstavuje naakumulovaný a logicky usporiadaný súbor poznatkov o princípoch, metódach a postupoch riadenia),- manažment ako osobitná skupina ľudí
2. Systémy manažmentu vo svete a základné rozdiely medzi nimi
Manažment vznikol v USA. Prešla značným historickým vývojom. Najnovšie trendy v manažmente sa však neustále vracajú k poznatkom predstaviteľov tzv. klasickej a neoklasickej školy manažmentu. Moderná americká priemyselná výroba uplatňuje rôzne metódy, napr. pružnú automatiku a robotiku (CAD/CAM), totálne riadenie akosti (TQM), totálne riadenie údržby (TIM), logistiku a pod.Rozdiely sú v manažmente Nemecka, Francúzska, Talianska a pod. V jednotlivých krajinách sa odlišne riešia napríklad vzťahy medzi ekonomickou a sociálnou stránkou.Hlavné rozdiely medzi americkým a povojnovým japonským manažmentom:a) podstatné rozdiely vo vykonávaní ekon. Funkcií vládami,,b) jestvoval a ešte jestvuje rozdiel medzi riadením amerických a japonských firiem. Kým americký, resp. západný manažment spočíva najmä vo vedeckej a skúsenostnej racionalite, pragmatickosti, výraznou vlastnosťou japonského manažmentu bolo a je, že sa usiluje osloviť celého človeka, a to nielen svetom jeho skúseností a rozumu, ale i svetom sociálnym, morálnym, estetickým a citovým.
Hodnotenie (0x):