Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Mapy veľkých mierok na Slovensku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. - Katastrálne mapy v bezprojekčnej sústave - začali sa vyhovovať od roku 1856 podľa rakúskeho vzoru. Prevzali sa hlavné zásady a technické predpisy rakúskeho katastra. Najprv sa vyhotovovali v sústave bezprojekčnej a v mierke siahovej. Pre založenie stabilného katastra na Slovensku boli vybudované dve hlavné trigonometrické siete, a to stará hlavná sieť z rokov 1853 - 1863 a nová hlavná sieť z rokov 1860 - 1864. Stará hornouhorská hlavná sieť bola polohopisným podkladom katastrálnych máp bezprojekčnej sústavy. Súradnice sa vypočítali v sústave bezprojekčného zobrazenia bez akéhokoľvek matematicky vyjadreného vzťahu, platného medzi bodmi obrazu a originálu. Preto sa aj nazýva nedefinované zobrazenie.
- Katastrálne mapy v stereografickom zobrazení - vyhotovovali sa od roku 1866 až do vzniku 1. čs. republiky. Asi 65 % územia Slovenska je pokryté týmito mapami a mnohé ich odvodeniny sa používajú i v súčasnosti. Presnosť ich vyhotovenia je vyššia v porovnaní s mapami v bezprojekčnej sústave. Sú vyhotovené graficko-stolovou mapovacou metódou a ich aktualizácia sa v súčasnosti vykonáva prevažne číselnými alebo fotogrametrickými mapovacími metódami. Ako dĺžková jednotka sa použila viedenská siaha a plošnou jednotkou bolo katastrálne jutro. Na mapovanie sa použila nová hlavná sieť, vybudovaná pre mapovanie Uhorska. Na výpočet trigonometrickej siete sa zvolila stereografická azimutálna projekcia. Základná mierka bola 1:2880, pričom vo veľkých lesných komplexoch alebo pri rozsiahlych málo výnosných kultúrach sa mohla použiť na mapovanie mierka 1:5760. Tieto mapy majú vysokú relatívnu presnosť, čo sa využíva aj v súčasnosti pri vytyčovaní pôvodných pozemkov a riešení majetkovo-právnych problémov.
- Katastrálne mapy vo valcovom (Faschingovom) zobrazení - vyhotovovali sa od roku 1908. Územie Uhorska sa zobrazilo na tri šikmo položené valce, čím sa zmenšilo dĺžkové a plošné skreslenie. Územie Slovenska sa takmer celé zobrazilo na severný valec a čiastočne (južná časť Slovenska) na stredný valec. Klad a rozmery mapových listov sa oproti predchádzajúcim typom máp nezmenili, ale osový systém rozdelil zobrazovaciu časť na kvadranty a vrstvy sa číslovali od osi Y na sever a juh. Na našom území sa vyhotovilo týchto máp málo, ich presnosť už bola vysoká.
Hodnotenie (0x):