Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 385 | Str. 2 / 20


Uni / Názov projektu Kvalita
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0 %
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0 %
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0 %
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0 %
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0 %
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0 %
Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy
100,0 %
Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu
100,0 %
Rozhodovanie mladých ľudí pri výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti
100,0 %
Využitie psychomotorických hier u detí s poruchami učenia a správania
100,0 %
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0 %
Metódy skúmania nákupného správania vo vybranej obchodnej jednotke
100,0 %
Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy
100,0 %
Význam racionálnej výživy a pohybovej aktivity v zdravom spôsobe života
100,0 %
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0 %
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0 %
Štúdium vybraných kompozitných návarov v podmienkach abrazívneho opotrebenia
100,0 %
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0 %
Pracovné prostredie - bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
100,0 %
Alternatív értékesítési formák: a csomagküldő kereskedelem, a kereskedelmi automaták és automata boltok, elektronikus (interaktív) kiskereskedelem
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: